Piac üzemeltetés

A vásárokról és piacokról szóló – többször módosított – 35/1995.(IV.5.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a BONYCOM Kft.üzemeltetésében működő Bonyhád Rákóczi utcai piac házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott eseti vagy tartós helyhasználati/bérleti szerződés alapján szabad árusítani.
  A helyhasználó/bérlő az üzemeltető vagy megbízottja felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
  A tartós helyhasználati engedély legalább három havi bérleti díj kifizetése esetén kerül kiadásra, ez esetben a bérleti díj befizetése a negyedév első hónapjának 15. napjáig esedékes.
  Tartós bérlet esetén a bérelt helyeket 7 óráig lehet elfoglalni, a tartós bérlettel nem rendelkező helyeknél a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
  Telepített árusítóhelyek esetén a tartós bérlet díját kedd és pénteki napokon is be kell fizetni.
 3. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy helyhasználati/bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel) azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 4. Mind az eseti, mind a tartós helyhasználó/bérlő az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az üzemeltető – képviselője – által felszólítás ellenére való fenntartása a helyhasználati jog azonnali megvonását eredményezi.
 5. A helyhasználó/bérlő által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.
 6. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 7. A piac területére állatot és kerékpárt bevinni tilos.
 8. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 9. Az üzemeltető képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
 10. Az üzemeltető képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti és erről jegyzőkönyvet készít.
 11. A piac nyitvatartási ideje:
  Kedd: 5.00 – 14.00 óra között
  Péntek: 5.00 – 14.00 óra között
 12. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges. Ez a hozzájárulás nem pótolhatja a jogszabályi feltételeket.
 13. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 14. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 15. Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.
 16. A helyhasználó/bérlő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.
 17. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 18. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.
 19. A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni ABC típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást az üzemeltetési irodába bemutatni.
 20. A piac területén gázpalackot üzemeltetni csak előzetes szakhatósági engedély alapján lehet. A szakszerűtlen üzemeltetés miatti károkért a piac üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 21. A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.
 22. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult pótdíj beszedésére, a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre. (Különös tekintettel az árusítóhely és környéke tisztántartására illetve a közlekedési utak áruval, göngyöleggel való elfoglalására.)
  A pótdíj mértéke. 10.000.- Ft + Áfa/alkalom.
 23. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 24. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, csomagmegőrzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 25. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
 26. A másnak okozott kárért a helyhasználó/bérlő a saját felelősségbiztosítása alapján tartozik felelősséggel.
 27. Az érvényben lévő bérleti/használati díj összege. 200.- Ft + 25 % Áfa = 250.- Ft/fm, gépjármű helyfoglalás díja: 416.- Ft + 25 % Áfa = 520.- Ft/db/nap.
 28. Piaci ügyintézések, bérletfizetés piaci napokon 6-7 óra közötti időpontokban,a napi díjszedés kezdő időpontja: 7 órától kezdődően folyamatosan történik. A díjbeszedésre jogosult munkavállalók arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ellenőrzésre jogosult az üzemeltető ügyvezető igazgatója illetve gazdasági igazgatója.